مینا مومنی

● متولد ۱۳۵۵ تهران- ایران ● لیسانس عکاسی، دانشگاه هنرو معماری دانشگاه آزاد ۱۳۷۹ ● فارغ التحصیل رشته نقاشی از هنرستان هنرهای تجسمی ۱۳۷۴ ● برگزاری ۳ نمایشگاه انفرادی ۱۳۸۶- …

● متولد ۱۳۵۵ تهران- ایران ● لیسانس عکاسی، دانشگاه هنرو معماری دانشگاه آزاد ۱۳۷۹ ● فارغ التحصیل رشته نقاشی از هنرستان هنرهای تجسمی ۱۳۷۴ ● برگزاری ۳ نمایشگاه انفرادی ۱۳۸۶- ۱۳۷۵ ● شرکت در ۱۳ نمایشگاه گروهی ۱۳۸۶- ۱۳۷۳