گوردخمه برد عاشقان

این گوردخمه در روستای مله دیزگه از توابع دهستان ذهاب در دامنه کوهی به فاصله ۲ کیلومتری از روستا قرار گرفته است . این گوردخمه نیز همانند گوردخمه سان رستم در داخل قلعه سنگ بزرگی …

این گوردخمه در روستای مله دیزگه از توابع دهستان ذهاب در دامنه کوهی به فاصله ۲ کیلومتری از روستا قرار گرفته است . این گوردخمه نیز همانند گوردخمه سان رستم در داخل قلعه سنگ بزرگی به شکل مکعب مستطیل به طول ۴۰/۵ متر و عرض ۴۰/۴ متر و به ارتفاع ۵۰/۲ متر ایجاد شده است . این گوردخمه نیز دارای اتاقی است که در داخل سنگ کنده شده است . این اتاق به طول ۴۶/۱ و عرض ۰۵/۱ سانتی متر می باشد .
اگر چه زمانی این گوردخمه را نیز همانند سایر گوردخمه به دوره ماد نسبت می دانند ولی امروزه آن را متعلق به دوره ساسانی می دانند .