حبابی تقریباً بهکلی خالی از هوا و دارای دو الکترود (یک آنود و یک کاتود) که بر جدار آن نصب شده است. به‌نام مخترعش سرو، کروکس، نامیده شده. اگر اختلاف پتانسیل شدیدی بین دو الکترود …

حبابی تقریباً بهکلی خالی از هوا و دارای دو الکترود (یک آنود و یک کاتود) که بر جدار آن نصب شده است. به‌نام مخترعش سرو، کروکس، نامیده شده. اگر اختلاف پتانسیل شدیدی بین دو الکترود برقرار شود، اشعه کاتودی از کاتود خارج می‌شوند، و بر اثر آنها، طرفی از حباب که مقابل کاتود است به نور سبز مایل به زرد منور می‌شود [۱۹].

۱۹ ـ دائرهٔ‌المعارف فارسی ـ غلام‌حسین مصاحب