چگونه سن یک درخت را تعیین کنیم ؟

هرچه درختان قطورتر و بلندتر می شوند لا یه های جدیدتری در زیر پوست آنها به وجود می آید. رنگ لا یه ای که در زمستان به وجود می آید با لا یه ای که در تابستان به وجود می آید متفاوت است. این …

هرچه درختان قطورتر و بلندتر می شوند لا یه های جدیدتری در زیر پوست آنها به وجود می آید. رنگ لا یه ای که در زمستان به وجود می آید با لا یه ای که در تابستان به وجود می آید متفاوت است. این اختلا ف رنگ لا یه ها به ما کمک می کند تا به راحتی سن درخت را تعیین کنیم شاید می پرسید چطور؟ خوب... وقتی درختی را می بریم در سطح بریدگی دوایری می بینیم که در داخل همدیگر قرار دارند. اگر درختی بیست حلقه در مقطع خود داشته باشد، می توانیم بگوییم که تقریبا بیست ساله است و درختی که ۶۰ حلقه دارد تقریبا شصت ساله است. البته برای این که حلقه ها را بشماریم حتما باید درخت را ببریم اگر بخواهیم سن درختی را بدون بریدن آن تعیین کنیم باید با توجه به قطر و بلندی درخت به طور تقریبی سن آن را حدس بزنیم. هرچه قطر درخت بیشتر و طولش بلندتر باشد سن آن بیشتر است. پریناز حسن زاده