بازار اردبیل

بازار اردبیل مجموعه ای ‌است مرکب از همه عناصر تشکیل دهنده وابسته به آن، تشکیلاتی چون تیمچه، سرا، حمام و مسجد این بازار د‌ر مرکز شهر و ‌در طرفین خیابان امام خمینی قرارگرفته …

بازار اردبیل مجموعه ای ‌است مرکب از همه عناصر تشکیل دهنده وابسته به آن، تشکیلاتی چون تیمچه، سرا، حمام و مسجد این بازار د‌ر مرکز شهر و ‌در طرفین خیابان امام خمینی قرارگرفته است. این مجموعه از سابقه ای طولانی برخوردار است. قدیمی ترین سیاحانی که از بازار اردبیل نام برده اند عبارتند‌‌از: مقدسی و اصطخری در سده چهارم هجری که آن را به صورت صلیب در چهار راسته توصیف کرده اند. ‌بازار اردبیل د‌ر قرن های هفتم و هشتم رونق فراوان داست. در سده های بعد، قسمتی از بازار بزرگ و تیمچه‌ها و سراها از موقوفات بقعه شیخ صفی الدین به شمار می رفته و درآمد و عواید حاصله به مصرف مخارج این بقعه می رسید. بنای کنونی بازار و عناصر وابسته به آن از آثار دوره صفویه و زندیه است که بر بنیان اولیه بازار ساخته شده است. کوچه مجموعه بازار اردبیل ازنظر ابعاد و تناسب، در خور شهری قدیمی و تاریخی چون اردبیل نیست، ولی هم اکنون نیز به عنوان مرکز اقتصاد و تجارت اردبیل نقش عمده ایفا می کند. ‌قسمت عمده بازار اردبیل در خیابان کشی های نیم قرن گذشته تخریب شده و ارتباط بعضی از بخشهای آن با همت مرکزی بازار از بین رفته است. ‌بازار اردبیل با تاق نمای جانبی، تاق و تویزه و گنبدهای ساده شامل راسته بازار اصلی، بازار زرگران، بازار قیصریه، راسته پیرعبدالملک، بازار خواهان ، بازار کفاشان و علافان است. پر قسمت های بازار د‌ر دوره صفویه بنا، یا مرمت شده است.