کنیسه ها

قدیمیترین کنیسه ای که در اصفهان وجود دارد (کنیسه عمو شعیا) در محله جوباره است که از لحاظ هنری، هیچگونه تزئیناتی ندارد و فاقد جنبه های معماری جالب توجه است.
به نوشته دکتر هنرفر …

قدیمیترین کنیسه ای که در اصفهان وجود دارد (کنیسه عمو شعیا) در محله جوباره است که از لحاظ هنری، هیچگونه تزئیناتی ندارد و فاقد جنبه های معماری جالب توجه است.

به نوشته دکتر هنرفر یهودیان اصفهان (در سال ۱۳۵۰ شمسی) ۲۰ کنیسه داشته اند که دو کنیسه در محله دردشت یک کنیسه در محله گلبهار، شانزده کنیسه در محله جوباره و یک کنیسه نیز در فلکه شاه عباس (فلسطین امروز).

یکی از محققین کلیمی تعداد کنیسه های اصفهان را ۱۲ عدد ذکر کرده اند. به گفته این پژوهشگر معماری این کنیسه ها کاملاً مشابه با کلیسای ارامنه است. با این تفاوت که کنیسه ها هیچگونه تزئینات داخلی ندارند. علت نیز این است که یهودیان تصاویر انسان را بر دیوار رسم نمی کنند. از نقطه نظر نوع شناسی، ساختمان های کنیسه ها، غربی - شرقی بوده و بیشتر آنها مربوط به دوران قاجار هستند. کنیسه ها از نظر تزئینات دارای کاربندی تصویر سازی هستند. این کنیسه ها فاقد سکوهائی هستند که مراسم مذهبی روی آنها انجام می شده است. در حال حاضر، کنیسه های یهودیان اصفهان عبارتند از:

کنیسه ملایعقوب - کنیسه ملانیسان- کنیسه ملاربیع- کنیسه بزرگ- کنیسه کوچک- کنیسه کلی- کنیسه گلبهار- کنیسه اتحاد- کنیسه دکتر داوود و ...

نزدیکترین کنیسه یهودیان به محله مسلمان نشین در کوچه ای به نام کوچه (پیریالاندوز) واقع شده است. این کنیسه که بنائی ساده است دارای گنبدی است که بالای گنبد نورگیری تعبیه شده است این ساختمان از خارج کاملاً ساده و بی پیرایه است.

ذکر این نکته مناسب است که در حال حاضر یهودیان اصفهان در محلات دیگر نیز ساکن هستند و از نظر زندگی با مسلمانان هیچگونه تفاوتی ندارند.

به تازگی هفت کنیسه در اصفهان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.