۱۸ ماه مه سال ۱۸۷۲ ـ  روزی که برتراند راسل به دنیا آمد

هجدهم ماه مه سال ۱۸۷۲ برتراند راسل ریاضی دان، فیلسوف و نویسنده بزرگ قرن ۲۰ و مدافع معروف آزادی اندیشه و بیان چشم به جهان گشود و ۹۸ سال زندگی کرد. از کارهای مهم او تفسیر موضوههای …

هجدهم ماه مه سال ۱۸۷۲ برتراند راسل ریاضی دان، فیلسوف و نویسنده بزرگ قرن ۲۰ و مدافع معروف آزادی اندیشه و بیان چشم به جهان گشود و ۹۸ سال زندگی کرد. از کارهای مهم او تفسیر موضوههای پیچیده فلسفی، و دوباره نویسی و عوام فهم کردن آنها است. تالیف او «حیات منطقی» معروف است. راسل در زمینه حکومت و دمکراسی به عقاید «لیبرتارین» ها نزدیکتر بود. وی برضد بکار بردن اسلحه کشتار جمعی، بویژه سلاح اتمی و نیز حل مسائل از طریق توسل به نیروی سرباز و زور بود. وی مداخله آمریکا در جنگ ویتنام را عملی منطقی و پذیرفتنی نمی دانست و به همین جهت برضد ادامه آن مبارزه می کرد. این فیلسوف در سال ۱۹۵۰ به خاطر تالیفاتش برنده جایزه نوبل شده بود. راسل دوم فوریه سال ۱۹۷۰ درگذشت.