برنامه‌های كاربردی ویندوز

برنامه‌های كاربردی ویندوز، فرمتهای فایل PAINT: ▪ از برنامه PAINT ویندوز XP برای اصطلاح فایلهای JPG,PNG,GIF بهره بگیرید (معمولا بر روی وب به كار می‌روند.) ▪ برای اصلاح فایلهای با فرمت ICO نیز بكار می‌روند. …

برنامه‌های كاربردی ویندوز، فرمتهای فایل PAINT:
▪ از برنامه PAINT ویندوز XP برای اصطلاح فایلهای JPG,PNG,GIF بهره بگیرید (معمولا بر روی وب به كار می‌روند.)
▪ برای اصلاح فایلهای با فرمت ICO نیز بكار می‌روند. نمادهای (ICON) ویندوز را به هنگامی كه در فایلهای مجزا ذخیره می شوند به كار می‌گیرند.
▪ برای فرمتهای گرافیكی پرطرفدارBMP و فرمتTIF كه به طور گسترده ای توسط طراحان گرافیك، اسكنرها و بعضی از دوربینهای دیجیتال به كار گرفته می شود نیز میتوانید از برنامه PAINT استفاده كنید.
▪ نكته :
برنامه PAINT تصاویر را در فرمت ICO ذخیره نخواهد كرد. بنابراین از برنامه PAINT نمی توانید برای تغییر دادن نماهای سیستمی خود یا برای ساخت نمادهای جدید بهره بگیرید.
برای دستیابی PAINT مراحل زیر را طی كنید.
START > ALL PROGRAMS > ACCESSORIES > PAINT
● ضخامت خط در PAINT :
▪ در برنامه PAINT ویندوز XP
ضخامت خطوطی كه با چهار وسیله رسم ابزار اشكال (RECTANGLE , POLYOGN , ELLIPSE, ROUNDED RECTANGLE ) ساخته می‌شود می‌شود تغییر داد. لازم است در ابتدا با استفاده از فرمانLINE یا CURVE میزان شود. پنج اندازه فراهم است. ابزار AIRBRUSH , BRUSH در PAINT گزینه‌های خودشان را دارند اما فرمان PENCIL فقط یك ضخامت دارد.
● كنترل SHAPE در برنامه PAINT
▪ به هنگام كشاندن موس با ابزار ELLIPSE یا RECTANGLE اگر كلید شیفت را فشار دهید ،‌ برنامه به طور خودكار یك دایره یا مربع كامل رسم خواهد كرد.
▪ كشاندن موس با ابزار ROUNDED RECTANGLE باشد باعث خواهد شد كه برنامه PAINT یك مربع كامل با گوشه‌های گرد رسم كند.
▪ اجرای این كار با ابزارLINE یا PENCIL باعث خواهد شد كه برنامه خطوط مستقیم را با زاویه ۴۵ درجه رسم كند.
▪ اجرای این كار با استفاده از وسیله POLYOGN باعث خواهد شد كه اصلاع چند ضلعی در زاویه ۴۵ درجه رسم شوند.