شكار ویروس

زمانی اگر سیستم شما به ویروسی آلوده می‌شد كه توسط ایمیل شیوع یافته بود ، كار ویروس سرایت كرده به سیستم شما این بود كه كتاب نشانی (ADDRESSBOOK) و صندوق پستی شما را برای پیدا كردن نشانیهای …

زمانی اگر سیستم شما به ویروسی آلوده می‌شد كه توسط ایمیل شیوع یافته بود ، كار ویروس سرایت كرده به سیستم شما این بود كه كتاب نشانی (ADDRESSBOOK) و صندوق پستی شما را برای پیدا كردن نشانیهای ایمیل دیگر جستجو می كرد. سپس این ویروس نسخه هایی از خودش را به بعضی از آن نشانیها یا همه آن نشانیها ارسال میكرد.
امیدواری سازنده ویروس آن بود كه كسانی كه آن را دریافت می كنند فكر كنند كه از یك دوست (مثلا شما) رسیده است ، آن را دریافت كنند ، آن را اجرا نمایند و آنها نیز آلوده شوند.
البته شما هرگز متوجه آلودگی یا استفاده ویروس از كامپیوتر و حساب ایمیل شما برای تكثیر نمی‌شدید. به این دلیل مدیران سیستم اخطارهایی به كسانی می‌فرستادند كه آلوده شده بودند. این پیام ایمیل باعث می‌شد گیرنده متوجه آلودگی شود وكامپیوتر خود را پاكسازی كند.