ورودی شبکه انتقال

یک شبکه انتقال از: نیروگاه‌های برق، پست‌های برق و مدارات انتقال ساخته شده است. معمولاً برق از طریق یک جریان متناوب سه فاز انتقال می‌یابد. در نیروگاه‌ها، برق را در سطح ولتاژی …

یک شبکه انتقال از: نیروگاه‌های برق، پست‌های برق و مدارات انتقال ساخته شده است. معمولاً برق از طریق یک جریان متناوب سه فاز انتقال می‌یابد. در نیروگاه‌ها، برق را در سطح ولتاژی نسبتاً پایین در حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلو ولت تولید می‌کنند، سپس توسط ترانسفورماتور نیروگاه، آن را به یک ولتاژ بالا (۲۲۰ تا ۴۴۰ کیلو ولت) جریان متناوب می‌رسانند تا آن را به یک پست برق که نقطه خروجی شبکه است و در فواصل دور قرار دارد، انتقال دهند.