> دانستنی های تفریح و سرگرمی | فال | فال میوه
آفتاب

دانستنی های فال میوه

با دانه های سیب میتوانید تعیین کنید کدام یک از دو دلداده تان بیشتر از دیگریسزاوار عشق شماست ! سیبی را نصف کنید و دو دانه ان را بگیرید و هریک را نشان یکی از دو دلداده تان قرار دهید …

● میوه مورد علاقه خود را انتخاب کنید ▪ سیب اگر سیب میوه مورد علاقه شماست فردی افراطی هستید که از روی انگیزه آنی و بدون فکر قبلی کاری را انجام می دهنید رک گو هستید و از مسافرت لذت …

وبگردی