> دانستنی های سایر | ث
آفتاب

دانستنی های ث

نوعی دستگاه نوار قلب مغناطیسی، شدت میدان مغناطیسی قلب را که بر اثر عبور جریانی که ناشی از ولتاژ هر ضربان قلب در بدن می‌باشد. حداکثر شدت این میدان در سطح قفسهٔ سینه برابر با یک …

ماشین‌های قلعه‌کوب، که وسیلهٔ حرکت در داخل خودشان بود با کوبه‌هائی که سرآهنین داشتند عمل می‌کردند. باید دانست که سطح تسلیحات آسوری‌ها چندان بالا بود که در باختر تا زمان اختراع …

عملی است در عکاسی که به‌وسیلهٔ آن حساسیت قسمتی از فیلم یا شیشهٔ عکاسی، که تحت تأثیر نور واقع نشده است. زایل می‌شود. این عمل معمولاً به‌وسیلهٔ تیوسولفات سدیم انجام می‌گیرد. …

ثباتی که در آن یک منبع نور، یک گالوانومتر آینه‌ای و یک عدسی نقطهٔ کوچک نور را روی کاغد عکاسی متمرکز می‌کنند. درین ثبات سیگنال جریان مورد نظر به سیم پیچ کالوانومتر اعمال شده …

وبگردی