آفتاب

ترانسمیتر فشار ABBفشار یک پارامتر اساسی در نظر گرفته می شود زیرا در بسیاری از کاربردهای فرآیند استفاده می شود: فشار دیفرانسیل، جریان، مساحت، چگالی و غیره. ترانسمیتر فشار ABB به اندازه گیری تمام این فشارها کمک می‌کند.

فشار یک پارامتر اساسی در نظر گرفته می شود زیرا در بسیاری از کاربردهای فرآیند استفاده می شود: فشار دیفرانسیل، جریان، مساحت، چگالی و غیره. ترانسمیتر فشار ABB به اندازه گیری تمام این فشارها کمک می‌کند. این محصول را از نمایندگی abb بخرید.

فشار دیفرانسیل

فشار دیفرانسیل تفاوت بین مقدار فشار و فشار مرجع است. به یک معنا، فشار مطلق را می توان فشار دیفرانسیل، خلاء مطلق یا صفر مطلق به عنوان فشار مرجع در نظر گرفت. فشار گیج را می توان به عنوان فشار دیفرانسیل در نظر گرفت، زیرا فشار مرجع در فشار ترانسمیتر فشار ABB اتمسفر است.

جریان ترانسمیتر فشار ABB

یکی از کاربردهای رایج سنسور فشار دیفرانسیل اندازه گیری جریان است. یک عنصر جریان اصلی دارای یک محدودیت داخلی است. این امر سطح مقطع لوله را که از طریق آن فرآیند انجام می شود محدود می کند. این محدودیت باعث افزایش سرعت سیال در هنگام عبور از محدودیت می شود. بنابراین، سیال مستقیماً بالای محدودیت انرژی جنبشی (سرعت) کمتری نسبت به سیال مستقیماً زیر محدودیت دارد.
این افزایش در انرژی جنبشی در سراسر مانع با کاهش متناظر در انرژی پتانسیل (تنش استاتیک) متعادل می شود. دریچه هایی که در دو طرف مانع قرار می گیرند، به دلیل افت انرژی پتانسیل سیال، ترانسمیتر فشار ABB اختلاف فشار ثابتی را مشاهده می‌کند.
یک ترانسمیتر فشار ABB دیفرانسیل فشار پایین دست یا پایین تر از فشار بالادست را دفع می کند. این اختلاف فشار معمولاً بسیار کم است، معمولاً از 1 اینچ ستون آب تا 750 اینچ ستون آب (0.24 تا 186 کیلو پاسکال) بسته به مایع و سرعت جریان. یک نمایش کلی از اندازه گیری های مختلف جریان فشار در شکل 2 نشان داده شده است.

اندازه گیری سطح مایع با ترانسمیتر فشار ABB

اندازه گیری سطح مایع را می توان با استفاده از ترانسمیتر فشار ABB که یکی از پرکاربردترین محصولات صنعتی هست، دیفرانسیل یا ترانسمیترهای نوع گیج فشار انجام داد. معمولاً با توجه به باز بودن یا بسته بودن مخزن به جو تعیین می شود.

مخزن باز

اندازه گیری سطح مایع مخزن باز نشان می دهد که مخزن به اتمسفر باز است. در کاربردهای مخزن باز، هرگونه تغییر در فشار هوا بر فشار سیال فرآیند داخل مخزن تأثیر می گذارد. در این کاربرد اندازه گیری سطح، ترانسمیتر فشار ABB اتمسفر را در پایین دست اندازه گیری می کند، بنابراین اثر فشار اتمسفر بر سیال مخزن را خنثی می کند. قسمت بالای فرستنده به مخزن متصل است و بنابراین سطح واقعی مایع موجود در مخزن را اندازه گیری می کند.

ترانسمیتر فشار ABB مخزن بسته

مخزن بسته جایی است که مخزن یا کشتی از اتمسفر آب بندی می شود. همانطور که سیال فرآیند مخزن را پر یا خالی می کند، فشار داخل مخزن می تواند از مثبت به خلاء برسد. این تغییر در فشار داخلی مخزن اگر جبران نشود مستقیماً بر سطح مایع اندازه گیری شده توسط ترانسمیتر فشار ABB تأثیر می گذارد. لوله‌ها از پایین سنسور فشار ترانسمیتر فشار ABB دیفرانسیل تا بالای مخزن این کار را آسان می کنند.

ترانسمیتر فشار کرونه

فشار با استفاده از ترانسمیتر فشار کرونه اندازه‌گیری می‌شود که عموماً از دو بخش اصلی تشکیل شده اند: یک عنصر حسگر که در تماس مستقیم یا غیرمستقیم با فرآیند است و یک بسته الکترونیکی ثانویه که خروجی عنصر حسگر را به یک سیگنال انتقال استاندارد تبدیل و شرایط می‌کند.
در قلب ترانسمیتر فشار کرونه سنسوری وجود دارد که سیگنال الکترونیکی سطح پایینی را در پاسخ به نیروی اعمال شده بر عنصر حسگر ایجاد می کند. قانون پاسکال بیان می کند که هرگاه فشار خارجی به سیال محصور در حالت سکون وارد شود، فشار در هر نقطه از سیال به میزان آن فشار خارجی افزایش می یابد.
عنصر اولیه به گونه‌ای به لوله‌کشی فرآیند متصل می‌شود که فشار فرآیند بر روی دیافراگم(های) ترانسمیتر فشار کرونه جداسازی اعمال می‌شود. طبق قانون پاسکال، سیال پرکننده داخل عنصر اولیه به همان فشار اعمال شده در برابر دیافراگم(های) ایزوله می رسد. مایع پرکننده به صورت هیدرولیکی این فشار را به سنسور منتقل می کند که به نوبه خود سیگنال خروجی مناسبی را تولید می‌کند.

طراحی ترانسمیتر فشار کرونه

طراحی عنصر اولیه به کاربر این امکان را می دهد که ترانسمیتر فشار کرونه را به راحتی به فرآیند لوله کند و حفاظت مکانیکی برای سنسور در برابر آسیب ناشی از گذراهای فرآیند مانند فشار بیش از حد ایجاد کند. الکترونیک ثانویه فیلتر ترانسمیتر فشار کرونه ، سیگنال سنسور را تقویت می کند، حالت می دهد و به سیگنال خروجی 4-20 میلی آمپر استاندارد dc تبدیل می کند. الکترونیک ثانویه بسیار پیچیده است و عملکردهای زیادی را انجام می‌دهد. خروجی سنسور برای تغییرات در فرآیند و شرایط محیطی قبل از تبدیل شدن به سیگنال 4-20 میلی آمپر جبران می‌شود.


 


به عنوان مثال، این خطاهای اندازه گیری  ناخواسته ناشی از اثرات دما را به حداقل می رساند و خروجی بسیار پایداری به ترانسمیتر فشار کرونه می دهد. تجهیزات الکترونیکی همچنین به کاربر اجازه می‌دهد ترانسمیتر فشار کرونه را در محدوده فشارهای ورودی کالیبره کند. به عنوان مثال، ترانسمیتر فشار کرونه را می‌توان برای اندازه گیری کالیبره کرد. نسخه های ترانسمیتر فشار کرونه برای رسیدگی به همان محدوده از برنامه های کاربردی. علاوه بر این، الکترونیک ثانویه به کاربر اجازه می دهد تا خروجی فرستنده را برای اندازه گیری کاربردهای خاص (به عنوان مثال، ارتفاع/سرکوب) سوگیری کند.
قطعات الکترونیکی ثانویه در محفظه ای درون ترانسمیتر فشار کرونه قرار دارند که به طور یکپارچه به عنصر اولیه نصب شده است. این محفظه برای نصب در کارخانه مناسب است. محفظه به محافظت از وسایل الکترونیکی در برابر اثرات و تغییرات محیطی کمک می‌کند. محفظه همچنین پایان مناسبی را برای سیم های حسگر که از عنصر اصلی و سیم کشی میدان می‌آیند فراهم می‌کند.