آفتاب

کنایه آماری سنگین همتی به دولت رئیسی / «رکوردهای تاریخی» منفی زده‌اند، مدعی «بهبود معیشت مردم» هم هستند!حتماً رشد ماهانه ۵ درصدی پایه پولی در دو ماه پاییزی امسال و چاپ ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پول، ظرف ۹ ماه اول سال، هم نتیجه سرعت قطار پیشرفت و کانال‌های جدید مالی است؟!

عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نوشت:

گفته‌اند رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نتیجه اعتماد به غرب و معطل نگه داشتن کشور بود.

حتماً رشد ماهانه ۵ درصدی پایه پولی در دو ماه پاییزی امسال و چاپ ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پول، ظرف ۹ ماه اول سال، هم نتیجه سرعت قطار پیشرفت و کانال‌های جدید مالی است؟!

گفتنی است که آمارهای اقتصادی در دولت رئیسی حاکی از وضعیت وخیم معیشت مردم دارد و نرخ تورم و قیمت ارز و سکه رکوردهای تاریخی ثبت کرده اند،

با این حال رئیسی و اعضای کابینه ای مدعی بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستند!