در واقع این سایت یک شاهراه ارتباطی اینترنتی کشور ما با بازار جهانی دنیا خواهد بود .