شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین با در نظر گرفتن فضای عمومی کشور، به‌ویژه فراهم شدن زمینه‌های حضور فعال بخش خصوصی در امر تشکیل و برگزاری نمایشگاه‌ها، در سال 1383 با هدف ارتقای صنعت نمایشگاهی ایران تأسیس و با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی، راه‌های ارتباطی زمینی، هوایی و ریلی و نزدیکی به مرکز کشور، اولین پروژه‌ی این شرکت در زمینه‌ی ایجاد مراکز نمایشگاهی در استان زنجان اجرا گردید. تشویق و همکاری مسؤولین محلی باعث شد که فضایی بالغ بر 22 هکتار در شمال شهر زنجان، منطقه‌ی گاوازنگ که مشرف به شهر می‌باشد، در اختیار شرکت کاسپین قرار گیرد.