سایت بازارها شامل دسته بندی آگهی‌ها، درج آگهی و غیره می‌باشد.