ارتباط انسان با محیط پیرامونش بیش از هر گونه ارتباط زبانی، و یا از طریق واژگان و اصوات ارتباط دیداری است. تصویر تنها زبان مشترک بین المللی است که برای همه به سادگی و بدون نیاز به آموزش قابل درک است. با توجه به قدمت و پیشینه هنر دیداری در ایران و پیشرفت هنر و صنعت تبلیغات در غرب، روش صحیح برای اعتلای سطح کیفی هنر تبلیغات در ایران استفاده از نقش مایه ها و ارزش های هنر ایرانی، با نگاهی نو و متفاوت به هنر و صنعت تبلیغات و گرافیک در غرب است. کانون تبلیغات افرنگ در سال 1382 هجری خورشیدی با هدف فعالیت گسترده در عرصه چاپ و تبلیغات و ارتقاء فرهنگ گرافیکی آغاز به کار کرد.