رشد و توسعه کنونی تجارت جهانی مرهون پیوندیست که بین سرمایه گذاران و برنامه ریزان امور اقتصاد از یک سو و بهره وران از سوی دیگر برقرار گشته و بدون شک تبلیغات عامل اصلی و مهم در این امر محسوب می گردد . امروزه بزرگان دنیای اقتصاد یکی از بزرگترین رموز موفقیت خود را در سرمایه گذاری برای تبلیغ محصولات و خدمات خود می دانند.