این شرکت در زمینه ساخت فیلم و مخصوصا فیلم ها و تیزرهای تبلیغاتی برای شرکتها و صنایع فعالیت می کند.