موسسه فرهنگی هنری فرصاد با هفده سال تچربه پیگیر در زمینه واردات، تولید و پخش هدایای تبلیغاتی، چاپ و غرفه سازی در متن ارتباطی صمیمانه، به آهنگ دوستی و تفاهم با صاحبان مشاغل ، مدیران و همه کسانی که ما را انتخاب کرده اند، کوشیده است با سنجش سلیقه برتر، بهترین را انتخاب کند.