این سایت متعلق به دانشکده فیزیک در دانشگاه مسکو می‌باشد. در این سایت می‌توانید با تاریخچه‌ی این دانشگاه آشنا شوید. این سایت اطلاعاتی را درباره‌ی فیزیک عمومی ، ریاضیات ، کوانتوم ، فیزیک تئوری ، بیوفیزیک ، فیزیک مولکولی ، الکترونیک فیزیکی ، مایکروویو ، الکترونیک کوانتومی ، مرکز بین ‌المللی لیزر اپتیک و اسپکتروسکپی و موضوعاتی در این زمینه ارائه می‌دهد. شما می‌توانید از منابع علمی و کتابخانه‌ی تحقیقاتی این مرکز بهره‌مند گردید. این سایت اطلاعات کاملی در مورد تاریخچه‌ی این مرکز و اعضای تشکیل‌دهنده‌ی آن در اختیار شما قرار می‌دهد.