این سایت مربوط به بخش الکترونیک و فیزیک دانشگاه Surrey می‌باشد. در اینجا می‌توانید آدرس پستی کامل این دانشگاه و شماره تلفن‌های مربوط به آن را به دست آورده و با اساتید شاغل در این دانشگاه آشنا شوید و به آدرس‌های الکترونیکی آنها دست یابید. بیشتر تحقیقات این مرکز در زمینه‌های مواد کندانس شده(ماده‌چگال) ، تجهیزات اپتوالکترونیکی ، فیزیک تابشی و فیزیک هسته‌ای انجام شده است. هم‌چنین این دانشگاه تحقیقاتی را در زمینه‌ی فیزیک پزشکی ، تابش‌دهی و حفاظت از محیط‌زیست ارائه داده است.