این سایت مربوط به دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه شیکاگو می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی را در مورد کلاس‌ها ، دانشجویان ، اساتید ،برنامه‌های تحقیقاتی و مقالات ارائه شده به این مرکز کسب نمایید. کمیته‌ی اساتید این دانشکده به‌طور مرتب مقالاتی را از طرف منابع علمی مختلف دریافت می‌نماید. این کمیته سعی دارد که صحت علمی آنها را مورد مطالعه قرار دهد و مطالب را تأیید کند ولی باز هم درستی و صحت دقیق آنها را اعلام نمی‌نماید. از طریق این سایت می‌توانید به سایت‌های مربوط به دینامیک ، بیوفیزیک‌ها و انسیتو‌های مختلف فیزیک متصل شوید.