شرکت فرنام تجارت امروز با اتکا بر تجربیات بیست ساله مدیران خود درسال ١٣٧٧ تاسیس گردید.<br /> هدف ازتاسیس شرکت فرنام تجارت بررسی مشکلات فروش وبازاریابی شرکتها وکارخانجات داخلی بوده ودراین راستا شرکت با سه بخش ١ - مهندسی فروش ٢ - مهندسی تبلیغات ٣ - مهندسی اینترنت شروع بکارنمود. این شرکت با تدوین استراتژی فروش برای شرکتها وکارخانجات تمام نیروی خود را جهت برطرف نمودن مشکلات فروش شرکتهای داخلی بکارگرفته وبصورت تخصصی دراین امرمهم رشد نمود.