شرکت ورزیران تولیدکننده عمده مواد پوششی و مواد افزودنی از قبیل پوشش لوله و مواد ضد آب در منطقه می‌باشد.