شرکت مواد معدنی امداد تولید کننده انواع سنگ، پردازش سنگ، پشتیبانی کننده بلوک، تخته سنگ و کاشی می‌باشد.