صبح اهر فعال در کار معدن و سنگهای دکوراسیون و تجهیزات معادن می‌باشد.