فرش سبحانی شامل صادرات، خرید، فروش و گالری می‌باشد.