با افتخار به سرویس دهی برخط به چند صد هزار استفاده کنندگان در سراسر دنیا و سامانه موفق بر پایه مشتری محوری ، کار گروهی ، پیوند انسان - ماشین و ده سال حضور فعال در بازار ، گروه متخصصان مبنا ، آماده قبول پیشنهادات و همکاری در بخش های زیر می باشند : <br /> مشاوران مدیریت ، پژوهش بازار ،حسابرسی مستقل ،پیگیری امور حقوقی در ایران ، بازاریابی الکترونیکی ، طراحی و تولید نرم افزار <br /> پردازش زبان طبیعی ، نشر الکترونیک و انتشارات کتاب ، بومی سازی پروژه.