این سایت مربوط به مرکز‌ی است که در زمینه‌ی فیزیک و علوم فضایی فعالیت می‌کند. این مرکز برنامه‌های آموزشی را برای دانشجویان و دانش آموزان در نظر گرفته است که دانش آموزان قادر می‌باشند از طریق آن فرصت‌های شغلی مورد علاقه‌ی خود را جستجو نمایند و فرصت‌های شغلی موجود در این زمینه ، در شاخه‌هایی مانند: نجوم ، بیوفیزیک ، علوم کامپیوتری ، مهندسی بیومدیکال و ... ارائه شده است. شما می‌توانید از برنامه‌های تحقیقاتی این سایت استفاده کرده و به سایر سایت‌های مرتبط متصل شوید.