این سایت آشنایی با موسسه علمی و تحقیقاتی و فعالیت آن در زمینه گردآوری و انتشار تمدن و فرهنگ ایرانی را در اختیار شما قرار می‌‌دهد.