شرکت مهندسی ایستا افزار یک شرکت مهندسی با بکار گیری اطلاعات به روز با فعالیت در زمینه استانداردها، اطلاعات تکنیکی و نرم افزارهای صنعتی و غیره می‌باشد.