انجمن تنظیم خانواده نهادی است غیر دولتی و داوطلبانه، به منظور مشارکت در رسیدن به اهداف بهداشت و حقوق باروری آحاد جامعه، به ویژه جوانان و گروههای محروم، با توجه به ارزشهای فرهنگی و اعتقادی در اجرای این فعالیتها، انجمن عمدتا از خدمات داوطلبانه داوطلبین بهره مند است و تعداد معدودی کارمند نیز پیگیری امور اجرایی را بر عهده دارند.انجمن تنظیم خانواده ایران عضو فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده IPPF است. فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده، بزرگترین سازمان داوطلبانهٔ دنیا است که در جهت بهداشت و حقوق باروری و جنسی در سراسر دنیا فعالیت می‌کند.