انجمن فیزیک ایران انجمنی است علمی، تخصصی ، پژوهشی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً انجمن نامیده می شود. <br /> مرکز اصلی انجمن در شهر تهران به نشانی خیابان شهید فتحی شقاقی بین میدان سلماس و خیابان کاج شمالی شماره ۲۴ طبقه اول است. در صورت لزوم می تواند با تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سایر شهرهای کشور، شعبه ، دفتر یا نمایندگی دائر نماید.