موسسه رسانه های تصویری موسسه ای فرهنگی، غیرتجاری، غیردولتی و غیرانتفاعی که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و مطابق اساسنامه خود و آئین نامه های مصوب و قوانین موضوعه کشور تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از بازوهای اجرایی سیاستها و جهت گیریهای فرهنگی هنری امور نمایش خانگی کشور اداره میشود.