این سـایت شـما را با فیـزیک ذرات و روابط بین آنها آشنا می‌کند. در این سایت می‌توانید نمودارها و پوسترهایی را که در این زمینه وجود دارد ،مشاهده کرده و هم‌چنین از کتاب‌ها ، CD‌ها و سایر موارد آموزشی این مرکز بهره‌مند شوید. بخش آموزشی این سایت کلاس‌های آموزشی و کارگاه‌هایی را برای علاقه‌مندان در نظر گرفته است. این سایت اطلاعاتی را نیز درباره‌ی فیزیک پلاسما ، فیوژن ،علوم هسته‌ای و پیدایش جهان در اختیار شما می‌گذارد. مباحثی که در این مرکز مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارتند از:۱- منابع انرژی و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر. ۲- دو فرآیند‌ی کلید‌ی فیوژن. ۳- چگونگی انجام واکنش‌های فیوژن. ۴- ایجاد شرایط مناسب برای انجام واکنش فیوژن. ۵- پلاسما‌ها ، حالت چهارم ماده. دانش‌آموزان دبیرستانی و معلمین نیز می‌توانند از برنامه‌های آزمایشگاهی ساده‌ی این مرکز در زمینه‌های فیزیک و شیمی استفاده کنند.