این سایت مربوط به مرکز فیزیک نجومی دانشگاه کمبریج می‌باشد. در این سایت نقشه‌های تقسیم‌بندی‌ علمی ، خدمات تکنیکی و بخش‌های اداری مربوط به این مرکز مشاهده می‌شود و شما را در جریان پروژه‌ها ، برنامه‌ها و آرشیو‌های این مرکز قرار می‌دهد و شما می‌توانید از فرصت‌های شغلی موجود در این سایت نیز استفاده نمایید. این سایت شما را با فیزیک مولکولی ، فیزیک اتمی ، تئوری‌های فیزیک نجوم و ... آشنا می‌سازد و شما می‌توانید برنامه‌های تحقیقاتی این مرکز را مورد استفاده قرار دهید.