این سایت متعلق به گروه تحقیقاتی Joannopoulos در دانشگاه CIT می باشد. این گروه تحقیقاتی در مرکز فیزیک دانشگاهMIT فعالیت می‌کنند و فعالیت‌ها و تحقیقات آنها بر روی سیستم های پیچیده می‌‌باشد‌ . قسمت اعظم تحقیقات این مرکز مربوط به کریستال‌های فوتونیک سیستم‌های اتمی و ساختار‌های الکترونیکی می‌باشد. این سایت نرم‌افزارهایی را در اختیار شما می‌گذارد و شما از طریق این سایت می‌توانید مقالات مربوط به علم فیزیک را مطالعه نمایید و به مجموعه‌ای از سایت تحقیقاتی در این زمینه متصل شوید.