شرکت فوﮊان اکسوم نماینده پیشرفته ترین سازندگان و عرضه کنندگان سیستمهای مدیریت اطلاعات و اسناد شامل: اسکنرهای اسناد و مدارک(Document Scanners), اسکنرهای رنگی,اسکنرهای نقشه و میکروفیلم گرداننده و دیسکهای نوری (MO Jukebox ,CD Tower (Optical Disk and Media نوارهای مغناطیسی<br /> (Tape Drive & Tape Cartridge), انواع قلم رایانه جهت گرفتن نمونه امضاء و نوشتن داخل رایانه <br /> (Pen Tablet) و مجری سیستمهای بایگانی اسناد, سیستمهای دبیرخانه بدون گردش کاغذ<br /> (Paperless) و سیستمهای MICR/MSR خوان, جهت خواندن اطلاعات در ایران بوده و از پشتیبانی مستمر کمپانیهای بین المللی مانند:<br /> Fujitsu Bell+Howell, Kodak, Vidar, Kofax , Qstar, Plasmon , Verbatim, UC-Logic, Avision, , Magtek برخوردار میباشد.