ساز و نوا از گروهی از متخصصین موسیقی سنتی و بومی ایران تشکیل شده است.