از جمله اهداف این نشریه:<br /> معرفی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر در ایران و جهان <br /> انتشار نتایج پژوهشهای اصیل متخصصین دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی ایران و جهان در زمیته برق و کامپیوتر <br /> کمک به شکوفایی و رشد فعالیتهای پژوهشی در زمینه های علمی، آموزشی و صنعتی کارشناسان برق و کامپیوتر کشور <br /> زمینه سازی برای تبادل افکار و اطلاعات ببِن مراکز دانشگاهی و صنعتی کشور از یک سو و جهان از سوی دیگر