سیستم مناقصه گزاری الکترونیکی (سما) در طی چند فاز خدمات خود را به عموم مردم و سازمانهای مناقصه گزار ارائه می نماید.