در این سایت محصولات فرش چهار کشور ایران، افغانستان ،هند و پاکستان معرفی می شود.