این سایت سعی دارد تا پلی باشد بین استاد حبیبی (گروه دف نوازان دالاهو) و آن دسته از شما که مایلید کنسرت و یا برنامه ای برایتان اجرا گردد.