این سایت متعلق به گروهی از مشاوران در زمینه‌ی آمار می‌باشد. این افراد در زمینه‌ی: طراحی تحقیقات ، بهبود تولیدات ، آنالیز اطلاعات شما را یاری می‌کنند. شما می‌توانید اطلاعاتی مربوط به این افراد ، دانشجویان فارغ التحصیل ، موقعیت‌های موجود برای آنها و خدمات مربوط به این سایت اطلاعاتی را کسب کنید و به سایر سایت‌های مربوط متصل شوید.