انجمن علمی بهداشت محیط ایران در سال ۱۹۹۹ تاسیس شده است.