این موسسه از سال 1372 فعالیت خود را آغاز كرده و طی شماره 7722 در اداره ثبت شركتها ثبت شده است و فعالیت خود را به منظور ایجاد زمینه های مناسب در جهت ارتقا ء سطح بهداشتی ـ درمانی بسیجیان و خانواده ایشان دنبال می كند.