جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران" یک سازمان غیر دولتی، غیر سیاسی، و غیر انتفاعی است که با همکاری متخصصان و تحصیلکردگان زلزله پایه ریزی شده است. این جمعیت بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به دولت و خارج از پیکره دولت به فعالیتهای خود می­پردازد.