اهداف پژوهشكده:<br /> الف- ارتقای كیفیت فرایند تولید و توزیع آمار و اطلاعات در نظام آماری كشور<br /> ب- دست‌یابی به بهترین و مناسب‌ترین فنون و روش‌های تولید و توزیع آمار و مسائل مربوط به آن، شناخت مشكلات و ارائه‌ی طریق برای رفع آنها<br /> پ- ارتقای توانمندی‌های پژوهشی كشور در زمینه‌ی مسائل مربوط به آمار<br /> ت- همكاری پژوهشی با مؤسسات آموزشی و پژوهشی كشور به منظور ارتقای كیفیت فعالیت‌های پژوهشی